การรับมือภัยพิบัติ
ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจาก
การเกิดภัยพิบัติ (ในรอบปีที่ผ่านมา) Loading... ครัวเรือน
( Loading... % ของครัวเรือนทั้งหมด ในรอบปีที่ผ่านมา )
View Details
การจัดการภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อครัวเรือน
View Details