การจัดการสิ่งแวดล้อม
ครัวเรือนที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน Loading... ครัวเรือน
( Loading... % ของครัวเรือนทั้งหมด )
ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ Loading... ครัวเรือน
( Loading... % ของครัวเรือนทั้งหมด )
View Details
View Details
View Details
ครัวเรือนที่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ Loading... ครัวเรือน
( Loading... % ของครัวเรือนทั้งหมด )
View Details
View Details
View Details