การจัดการอาหารชุมชน
เกษตรอินทรีย์และลดการใช้สารเคมี
View Details
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขี้นไปที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
Loading... คน
Loading...
View Details
ประเภทของเกษตรกรรมของประชากร
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
View Details