การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวนผู้ดื่มสุราเป็นประจำ
Loading... คน
Loading...
View Details
View Details
จำนวนผู้ดื่มสุราและสูบบุหรี่
Loading... คน
Loading...
View Details
View Details
การลดอุบัติเหตุจราจร
ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
(ในรอบปีที่ผ่านมา)
Loading... คน
Loading...
View Details
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
View Details
พฤติกรรมการดื่มสุราและขับขี่ไม่ปลอดภัย
View Details