เศรษฐกิจชุมชน
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน Loading... บาท ต่อปี
ครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน Loading... ครัวเรือน (Loading... % ของครัวเรือนทั้งหมด)
ผู้ที่ว่างงาน Loading... คน (Loading... % ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
View Details
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีอาชีพและมีรายได้
Loading... คน (Loading... % ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
View Details
View Details
View Details
View Details