logo
ประกาศ : กรุณาสมัครเข้ากลุ่ม Line Official TCNAP กดที่นี่

Dashboard ผังแสดงข้อมูล

ข้อมูลทันใจ

แสดงข้อมูลส่วนส่วนที่ผู้ใช้งานทั่วไปสนใจ และสามารถนำใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยผู้ใช้สามารถเลือกปีที่สนใจ พื้นที่ที่สนใจ ได้ และหากผู้ใช้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับ ทางเจ้าหน้าที่ สำนัก 3 ได้

service1
01

คู่มือ PDPA ของแผนสุขภาวะชุมชน

คู่มือ การดําเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของแผนสุขภาวะชุมชน (ฉบับปรับปรุง 30 มิถุนายน 2565)

ดาวน์โหลด
service1
02

คู่มือระบบข้อมูลตำบล TCNAP

คู่มือการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ เป็นเครื่องมือและ กระบวนการสำคัญที่สร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้แต่ละ พื้นที่ได้มีและนำใช้ข้อมูลของตนเอง ภายใต้หลักคิดการจัดการข้อมูลด้วย ตนเองของชุมชนท้องถิ่น (การเก็บเอง วิเคราะห์เอง ใช้เอง และเป็นเจ้าของ) ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลดังกล่าว สะท้อนถึง สถานะของพื้นที

ดาวน์โหลด
service1
03

คู่มือการวิจัยชุมชน RECAP

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำาเนินการภายใต้ ๒ หลักการคือ ๑) การใช้พื้นที่เป็นฐานใน การพัฒนา (Area-Based Development: ABD) และ ๒) การคำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย (Health in All Policies: HiAPs) โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม และความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลทุนทางสังคมของพื้นที่เป็นองค์ประกอบของ “การรู้จักตนเอง และการเห็นศักยภาพของตนเอง”

ดาวน์โหลด
service1
04

รายงานข้อมูลตำบล โดยการสำรวจ

การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ เป็นกระบวนการที่มุ่งน้นให้เกิดการเรียนรู้และนำใช้ข้อมูลชุมชน ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ การประสานความร่วมมืออย่างน้อยใน 4 องค์กรหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะองค์กรหลักของการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับภาคประชาชน ท้องที่ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

ดาวน์โหลด
service1
05

คู่มือ TCNAP v.3 (ร่าง v05)

คู่มือการใช้งาน TCNAP v.3 (ร่าง v05) สำหรับ ผู้ใช้งาน p4 (ผู้ดูแลระดับตำบล), p6 (ผู้ดูแลระดับหมู่บ้าน) และ p8 (ผู้กรอกแบบสอบถามระดับหมู่บ้าน)

ดาวน์โหลด
service1
01

แบบสอบถามระดับบุคคลและครอบครัว (F1)

ดาวน์โหลด
service1
02

แบบสอบถามระดับกลุ่มและชุมชน (F2)

ดาวน์โหลด
ติดตามการอบรมเครือข่าย

ปฏิทินฝึกอบรม

แจ้งปัญหา ด่วน

ตอบกลับทันที

กรุณาแจ้งปัญหาด่วนทางช่องทางนี้ จะมีผู้ดูแลตอบกลับ หรือติดต่อโดยรวดเร็ว

แจ้งปัญหาด่วน

ติดต่อเรา ส่วนกลาง และศูนย์ภาค

หลายช่องทาง

ภาคเหนือ

ภัทร์นิธิ กันทะ (อาร์ต)
     

ภาคอีสาน

พวงผกา อยู่ดีรัมย์ (ตุ้ม)
     

ภาคกลาง

สรพงษ์ พาลีบุตร (ต้น)
     

ภาคใต้

รสสุคนธ์ อินทรเทพ (ไอซ์)
     

ศูนย์ข้อมูล (CCDM)

ณัฐศาสตร์ บุญมาก (ไอส์)
     

ศูนย์ข้อมูล (CCDM)

ขจี ศรีโมรา (จี)
     

ศวช.

ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
     

สสส. (สำนัก 3)

ณัฐกานต์ เล็กเจริญ
     

ทีมพัฒนาระบบ

ชลี ลีมัคเดช